About Us

ความเป็นมาของบริษัท / Background

ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเห็นความก้าวหน้าของวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรม นักธุรกิจและวิศวกรกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอุตสาหกรรมและบริการข้อมูลข่าวสาร จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด ขึ้นโดยได้กำหนดนโยบายหลักว่า “บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด จะเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารสาระความรู้ วิทยาการอันทันสมัย ทั้งดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ความรู้และวิทยาการอันก้าวหน้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง ในวงการเทคโนโลยีและวิศวกรรมของประเทศ”

Technology Media Company Limited, with our firm commitment over the advance of Technology and Engineering. A group of experienced Business Executives and Professionals Industrial Management Engineers & Information Services has established the Technology Media Company Limited with policy “The Company will be the central media to PR information and modern science to public and create activity to support those who concerned in the field of engineering and technology of our country “.

สิ่งพิมพ์และบริการที่บริษัทจัดทำ / Journals and Magazines published by the Company

Green Network: นิตยสารรายสองเดือนสำหรับคนรักษ์โลก เพื่อความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทุกภาคส่วน สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยลดโลกร้อน นำเสนอความเคลื่อนไหวและสาระคววามรู้ต่างๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลนิตยสารส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2011 จากกรมพัฒนาพลังงานทุดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

Green Network: Bi-monthly magazine for the Earth Conservatives. The cooperation of energy and environmental conservation of all part could help global warming reduction. Various news report and information involve energy saving and environmental protection etc.. The Magazine has been awarded “Thailand Energy Awards 2011” from Department of Alternative Energy Development and Efficiency, The Ministry of Energy.
Website: www.greennetworkthailand.com | >> Download Profile Green Network

Engineering Today : วารสารรายสองเดือนเพื่อความก้าวหน้าในวงการวิศวกรรมและอุตสาหกรรม นำเสนอข่าวสารและสาระความรู้ วิทยาการใหม่ๆ เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย งานวิจัยพัฒนาต่างๆ ทิศทางพลังงงานเพื่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพลังงานทางเลือกต่างๆ พร้อมทั้งแนวทางบริหารจัดการองค์กร เพื่อเสริมประสิทธิภาพ เพิ่มความปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงบทสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรชั้นนำอย่างเจาะลึก Engineering Today ได้รับรางวัลนิตยสารส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 3 ปีซ้อนในปี 2548, 2550 และ 2552 ตามลำดับ

Engineering Today: Bi-monthly journal for engineering and industry development. To present news and knowledge, scientific innovation, advanced technology , research and development. Energy for environmental direction including alternatives energy along with guidance for organization management to increase more efficiency, security and cost savings. To interview top executives of leading company in details. Engineering Today Magazine awarded Magazine promoting energy conservation from the Department of Alternative Energy Development and Efficiency three years consecutively in 2548, 2550 and 2552 B.E..
Website : www.engineeringtoday.net | >> Download Profile Engineering Today

Electricity & Industry Magazine: นิตยสารราย 2 เดือนที่เป็นสื่อกลางของผู้ที่อยู่ในแวดวงไฟฟ้า เครื่องกล และอุตสาหกรรมต่างๆ มานานกว่า 20 ปี นำเสนอสาระความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสาร ระบบ และมาตรฐานการวัด การทดสอบ และการควบคุมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนบำรุงรักษาเครื่องจักร พร้อมแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ Electriciy & Industry Magazine ได้ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เผยแพร่กิจกรรมของสมาคมฯ และสารถความรู้ด้านไฟฟ้าภายในประเทศ

Electricity & Industry Magazine: Bi-months magazine as media of those in the electrical, machinery and other industry for over 20 years, offering knowledge of electrical engineering, electronics, communication system , measure standard, calibration and control. To increase working efficiency as well as mechanical maintenance. Introduction new innovations for energy-saving and environmental. Moreover, Electricity & Industry Magazine incorporated with Electrical Engineering Industry Association of Thailand to PR activities of the Association and general electrical information to public.
E Magazine : www.technologymedia.co.th/bookshelf | >> Download Profile Electricity & Industry

อินทาเนีย:  วารสารราย 2 เดือนของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารและรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มชาววิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ สมาคมฯ สถาบันและคณาจารย์ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับวงการวิศวกรรม เนื้อหาในเล่มจะนำเสนอแนวโน้มทางวิศวกรรม และ ความเคลื่อนไหวกิจกรรมของสมาคม ผลงานของนิสิตเก่าและคณาจารย์

Intania: Bi-month Journal of the Engineering Alumni Association of Chulalongkorn University. As a media of communication to report the movement of the association members, the Faculty and the officers. As well as informations to the leading agencies, government and private sectors involved in the engineering industry. The content of the journal will present trends and movements engineering activities of the Association. The contributions of alumni and faculty.
Website : www.intaniamagazine.com

บรรจุภัณฑ์ไทย:  วารสารรายสองเดือน ของสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ใหม่ เทคโนโลยีด้านการพิมพ์ การผลิต สื่อตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวงการบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้น

Thai Packaging Newsletter: Bi-month journal under the policies of the Packaging Association of Thailand. The journal publishing to report information towards new packaging, printing technology, and manufacturing directly to be well known and enlarge the target group.
E Magazine : www.technologymedia.co.th/Package_Ebook

วารสารเหมืองแร่:  วารสารราย 2 เดือน ภายใต้นโยบายของสภาการ เหมืองแร่ไทย เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ประโยชน์ ระหว่างสมาชิกฯกับสภาการเหมืองแร่เพื่อส่งถึงสมาชิก สภาการเหมืองแร่ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การเหมืองแร่ทั่วไป

Mining Thailand : Bi-months journal under a policy of the Mines Council of Thailand. The media will be exchanged center for useful information among members, the Council, the organization and the government sector involved in the business.
Website : www.miningthai.org

YG Directory: & Catalog เจาะกลุ่มเป้าหมายทุกพื้นที่ คู่มือธุรกิจอุตสาหกรรมที่คุ้มค่าการลงทุน โดดเด่นและแน้นจุดขาย สื่อที่นักธุรกิจปัจจุบันเลือกใช้ เพื่อเข้าถึงผู้ซื้อโดยตรง สะดวกในการเปิดค้นหา ทุกที่ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง รวมหมวดสินค้าและบริการที่บุคคลทุกระดับนิยมใช้ คุ้มค่าในราคาที่ประหยัดกว่า เพิ่มรายชื่อธุรกิจและลูกค้าใหม่ๆ ที่ทันสมัยตลอดปีผ่าน Website พิมพ์ด้วยระบบออฟเซตสี่สี เผยแพร่ในงานแสดงสินค้าชั้นนำตลอดปี

YG Directory: & Catalog : Focus all area target. The outstanding Industrial Guide which worth an investment. The media/data selected by suppliers to reach buyers directly, easy searching, anywhere, anytime around the clock. Wide range of goods, category, services and saver price to meet all level of customer satisfaction. Update your business contacts and new customer through year via Website. Four-color offset printing published & distributes in leading trade shows throughout the year.
Website: www.yellowgreenthailand.com

ทำเนียบอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุ  รวบรวมธุรกิจและสินค้าในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุทุกประเภท จัดหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหา ได้รับความร่วมมือด้านข้อมูลและคำแนะนำจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก บริษัท ห้างร้าน โรงงานผู้ผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างทุกระดับทั่วประเทศ

Construction & Building Materials Directory: All type of industrial construction and raw materials are collected and divided systematically for easy searching. The database and other information from the Real Estate Association, Thai Contractors Association Under H.M. The Kings Patronage , Association of Home Builder, Architects Association of Siamese Architects under Royal Patronage to facilitate members, company , manufacturer and other sectors concerned to the construction industry all over the country.
Website : www.thaiconstructionpages.com

บริการจัดสัมมนา บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจและไอทีที่รองรับการจัดสัมมนาครบวงจร มีระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน ตลอดจนมีเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเชิญแขกสำคัญในวงการได้จริง

Seminar Organizing Service: Technology Media Co. Ltd. has Business Development Department and IT to organize & support comprehensive seminars. A completed database accessible to target audiences as well as tools to promote a broad target group with powerful relationship to invite exclusive VIP/Honored Guest Speakers to our seminar

บริการฐานข้อมูลจากการที่บริษัทมีการจัดทำไดเร็คทอรี่ การจัดสัมมนาและนิทรรศการ ทำให้บริษัทมีข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 100,000 ราย จึงสามารถให้บริการด้านDirect Mailling และ Telemarketing Service

Database Services: From Directory Publishing Business of the Company, we have enough large amount of expert professionals lists in hands more than 100,000 persons to serve Direct Mailing & Telemarketing Service organize Seminars and Exhibitions Company Information

บริการ Internet บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด มีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งชำนาญด้านข้อมูลข่าวสารและ Internet ให้บริการการจดทะเบียนชื่อDomain รับออกแบบ Web Page, เขียนProgram บน Web,ทำ Web Directory, ทำ On Line Catalog, วางแผนการตลาด และให้คำปรึกษาด้าน Internet,ขายตรงบน Internet

Internet Service : Our Business Development Department with experienced in Internet media technology and information system are ready to service i.e. Internet Domain Name Registration, Web Page Design, Program writing on Web, Web Directory, On Line Catalog Design, Marketing Planning, Internet Consulting, Direct Sales on Internet.